Generic Prograf (Tacrolimus)
Prograf
Prograf suppresses immune system of the body to avoid rejection of a transplanted heart, liver, or kidney.
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
0,5 mg x 10 tabletter
$52.99
$5.30
$0.00
Nästa order 10% rabatt
0,5 mg x 20 tabletter
$84.99
$4.25
$21.00
Nästa order 10% rabatt
0,5 mg x 30 tabletter
$114.99
$3.83
$44.10
Nästa order 10% rabatt
0,5 mg x 60 tabletter
$207.99
$3.47
$109.80
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
0,5 mg x 90 tabletter
$279.99
$3.11
$197.10
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
1 mg x 10 tabletter
$73.99
$7.40
$0.00
Nästa order 10% rabatt
1 mg x 20 tabletter
$118.99
$5.95
$29.00
Nästa order 10% rabatt
1 mg x 30 tabletter
$159.99
$5.33
$62.10
Nästa order 10% rabatt
1 mg x 60 tabletter
$287.99
$4.80
$156.00
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
1 mg x 90 tabletter
$388.99
$4.32
$277.20
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Förpackning
Pris
Per Tabletter
Du Sparar
5 mg x 10 tabletter
$471.99
$47.20
$0.00
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
5 mg x 20 tabletter
$786.99
$39.35
$157.00
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning
Patienter som PPrograf frågor om uttagna läkemedel bör vända sig till sitt apotek. Du kan vara symtomfri eller uppleva symptom som plötslig feber, stelhet och ont i halsen. Vad du behöver veta innan du tar Prograf 3. Prograf 1 Prograc hårda kapslar Ogenomskinliga, Proraf gelatinkapslar, märkta med "1 mg" och "[f] " i rött, innehållande vitt pulver. Därför bidrar inte metabolit erna till den farmakologiska effekten hos takrolimus. Djurexperimentella data har visat Proraf takrolimus kan tänkas minska clearance och öka halveringstid erna för pentobarbital och fenazon. Då gastrointestinal perforation är en medicinsk nödsituation som kan leda till ett livshotande eller allvarligt tillstånd, bör lämpliga behandlingar övervägas omedelbart efter att misstänkta symtom eller tecken uppstår. Närvaro av föda minskar både hastigheten och omfattningen av absorption en av takrolimus och effekten är mest uttalad efter en fettrik måltid. Eftersom farmakokinetik en hos takrolimus inte påverkas av njurfunktionen bör dosjustering inte vara nödvändig, men eftersom Prograf är potentiellt nefrotoxiskt bör njurfunktionen övervakas noggrant inklusive fortlöpande bestämning av serumkreatininkoncentrationerna, beräkning av kreatininclearance och övervakning av urinflöde. Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium 23 mg per kapsel, d. Sök apotek med läkemedlet i lager Sök lagerstatus. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Övrigt hjälpämne. Patienter som överförs till Prograf ska ej ges samtidig antilymfocytbehandling. Proograf konto Funktioner när Pgograf är inloggad. Progrqf läkare med erfarenhet av immunsuppressiv terapi och vård av organtransplanterade patienter ska förskriva läkemedlet och initiera ändringar i Prograf immunsuppressiva behandlingen. Se lista över Hjälpämnen som är sökbara i Läkemedelsfakta. Sök efter substans, preparatnamn eller indikation. Det är inte exakt känt hur ofta dessa biverkning ar uppstår. Fall av ren erytrocytaplasi PRCA har rapporterats hos patienter som behandlats med takrolimus. Ökat blodtryck. Halveringstid en för takrolimus är lång och varierande. Vad du behöver veta innan du tar Prograf 3. Sök lagerstatus. Onormalt ekokardiogram. Förbättringar i patientens tillstånd efter transplantationen kan förändra farmakokinetik en hos takrolimus och kan kräva ytterligare dosjusteringar. Öppna anvisningar Visa kontaktuppgifter. Med tanke på att bioekvivalens endast undersöks mellan originalprodukten och en enskild generisk produkt, och inte mellan olika generiska produkter, avrådes starkt från okontrollerat byte mellan olika generiska produkter. Magnesium -aluminiumhydroxid antacida som används för att behandla halsbränna. Dos en av Prograf varierar beroende på den valda immunsuppressiva regim en. Utredningsmaterial och referenser van Gelder T. Prgoraf dess har ett flertal generiska produkter kommit på marknaden. Gastrointestinal sjukdom. Se aktuella erbjudanden Skapa erbjudande Prenumerera på erbjudanden. De antiepileptiska läkemedlen fenytoin och fenobarbital. Indragning: Två tillverkningssatser av läkemedlet Prograf takrolimus som förhindrar avstötning av transplanterade organ dras in på grund av felmärkning den 2 februari Indragningen gäller läkemedlet Prograf kapsel hård 1 mg från parallellimportören Pharmachim, med tillverkningssatser nr. Eftersom takrolimusbehandling kan ge hyperkalemi eller förstärka redan förekommande hyperkalemi bör högt intag av kaliumkaliumsparande diuretika t. Biverkningsprofilen under bruk av immunsuppressiva medel är ofta svår att fastställa beroende på den bakomliggande sjukdomen och samtidigt bruk av andra läkemedel.
Common use

Prograf suppresses immune system and is used to prevent organ rejection after transplantation of heart, kidney, small bowel, bone marrow. Its active component is anhydrous tacrolimus. The drug binds to cytosolic protein (FKBP 12) and inhibits calcineurin hereby suppressing T-cell dependent immune response of the organism, formation of cytotoxic lymphocytes, proliferation of B cells depending on T-helpers, and formation of interleukin-2, -3 and Оі-interferon.Dosage and direction

The daily dose of Prograf should be divided in two intakes separated by twelve hours. The capsules should be taken immediately after taking them out from the blister packs with full glass of water on an empty stomach, or at least one hour before or 2-3 hours after a meal. Fatty food decreases absorption of the medication. Correction of the dose is needed inpatients with serious liver impairment.Precautions

Risk of caner and especially skin cancer and infectious diseases increases due to immune suppressing effect of Prograf. Avoid exposing yourself to direct sun rays. Blood cell count, kidney and liver unction should be monitored on a regular basis while taking this medication. Diabetes may develop especially in Hispanic or African-American patients. Do not take the medicine with a grapefruit juice. This medication can appear in breast milk and transfer through placenta which can be harmful to a baby. Breastfeeding should be stopped while on Prograf. Inform your doctor if you have kidney or liver diseases, high blood pressure, or if you have taken cyclosporine (Neoral, Sandimmune, Gengraf) within the day before.Contraindications

The preparation cannot be administered in patients hypersensitive to tacrolimus, other macrolides, or or hydrogenated castor oil.Possible side effect

Side effects of Prograf are numerous and include arterial hypertension, hypotension, angina, stroke, tachycardia, arrhythmia, diarrhea, nausea, vomiting, abdominal pain, change of liver transaminases activity, constipation, anemia, easy bruising and bleeding, changes in clotting, kidney disorders and failure, hyperglycemia, hyperpotessemia, diabetes, seizures, pain in joints, miastenia, tremor, headache, vision changes, dizziness, depression, mental confusion, hallucinations, difficulty breathing, allergy, achne, photosensitivity, high risk of tumor formation, high body temperature, swelling of extremities, baldness. In case of bothersome and serious side effects seek immediate medical attention.Drug interaction

Prograf may slow down metabolism of Cyclosporine (Neoral, Sandimmune, Gengraf) thus increasing its toxicity. As Prograf is metabolized by cytochrome CYP 3A4, a concomitant use of medications affecting or being metabolized by this cytochrome may change Prograf levels in the blood (for example testosterone, cortisone). Tacrolimus binds to proteins of blood serum and and may change (mutually) effects of the medications with high affinity to serum proteins such as peroral anticoagulants, diabetic drugs or NSAIDs. Concomitant use of Prograf with neurotoxic or nephrotoxic medication may increase toxicity (aminoglycosides, inhibitors of DNA gyrase, vancomycin, co-trimoxazole, NSAIDs, ganciclovir or acyclovir). Avoid co-administration of Prograf with potassium-saving diuretics of medicines which contain potassium to avoid hyperpotassemia (Dyazide, Maxzide, amiloride, Moduretic, and spironolactone, Aldactone). Effects of vaccination may be decreased and use of live attenuated vaccines should be avoided. Inform your doctor about all drugs and herbal products you are taking.Missed dose

Never take a double dose of this medication. If it is almost time of the next dose just skip the missed portion and continue to take the medicine according to the schedule.Overdose

In cases of accidental Prograf overdose the following symptoms were described: tremor, headache, nausea, vomiting, infection, rash, lethargy, increased urea nitrogen in blood and increased serum concentrations of creatinine and alanine transaminase (ALT).Storage

Prograf should be stored at room temperature between 15-30 C (59-86 F).Disclaimer

We provide only general information about medications which does not cover all directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cannot be used for self-treatment and self-diagnosis. Any specific instructions for a particular patient should be agreed with your health care adviser or doctor in charge of the case. We disclaim reliability of this information and mistakes it could contain. We are not responsible for any direct, indirect, special or other indirect damage as a result of any use of the information on this site and also for consequences of self-treatment.
X

Få ett bättre sexliv med Viagra

Det finns inte många i dagens samhälle som inte hört talas om läkemedlet Viagra vid något tillfälle och de allra flesta vet nog också att det används för att råda bot på erektionsproblem. Något som inte är fullt lika känt är hur många det faktiskt är som drabbas av potensproblem någon gång. Faktum är att nästan varje vuxen man någon gång drabbats av bristande potens vid samlag. För vissa har det bara hänt en enda gång men för andra är det ett ständigt återkommande problem, något som vållar stor oro och frustration hos den som drabbas. Det är en självklarhet att impotens kan leda till kraftigt försämrat självförtroende och därför är det klokt att köpa Viagra innan självförtroendet hunnit lida alltför stor skada.

En ganska given fråga är naturligtvis om alla kan bli hjälpta av Viagra. Svaret är att de allra flesta kan få hjälp av läkemedlet men att det finns vissa som inte bör använda sig av just denna medicin. Personer med hjärtproblem bör istället konsultera sin läkare för att få hjälp på annat sätt och detsamma gäller alla som äter mediciner med nitrater, oftast gäller detta just personer med hjärtproblem. De flesta andra märker stor förbättring om de använder generisk Viagra eller sådan Viagra som finns att köpa på Apoteket.

När det gäller mannens ålder så är detta ovidkommande när det gäller bruk av Viagra. Så länge man är över 18 år, det vill säga har uppnått myndig ålder, kan man köpa Viagra och man kan göra det antingen på det apotek man vanligtvis besöker för att hämta ut medicin eller på ett nätapotek. Fördelen med att välja onlineapotek är att man då slipper ordna recept först. Vill man beställa Viagra online kan man alltså göra det utan rekommendation från läkare och det innebär att man kan göra det redan efter att potensproblemen visat sig ett par gånger. Det är i regel bättre att ta hjälp snabbt än att vänta och uppleva problemet gång på gång eftersom detta kan sätta spår både på självkänslan och på förhållandet.

De flesta som surfar in på ett nätapotek kommer att upptäcka att priserna är betydligt lägre där om man jämför med hur priserna ser ut på Apoteket. Frågan som många då ställer är om priset spelar någon roll. Är billig Viagra sämre än det läkemedel som säljs nästan dubbelt så dyrt på traditionella apotek? I det här fallet behöver det inte alls vara så. Billig Viagra som kan beställas på Internet är ofta av lika god kvalitet som det dyra läkemedel som köps mot recept. Med tanke på detta finns det förstås ingen som helst anledning att välja det dyrare alternativet förutsett att man inte av någon anledning vill besöka sin läkare först. För personer som förutom potensproblemen är fullt friska finns det egentligen ingen anledning att söka läkarhjälp. Det kan däremot vara ett klokt val att börja med enklare medicinering i form av Viagra för att få ett slut på de problem som annars kan störa samlivet.